# یلدای_ایرانیییییییییییییی

یلـــــــــــــداتـــــــــــون فرخنده و مبارکباد :

بلندی یلـــــــــــــــــــــدا مجالی برای اندیشیدن بـــــــــــــــــه :   سپیــــــــــــــــــــــــــــــــداری بلنـــــــــــــــــــــــــــــــد است. شـــــــــــــــادی زندگیت به بلنــــــــــدی  شب یلــــــــــــــــــــــدا و غــــم هایـــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید