/ 3 نظر / 25 بازدید
بهار من

سلام اپ شدم با دو مطلب کی یکی جوابیه اون یکی هست خوشحالم میکنی که بیای [پلک] به دنبال کسی بودم که بتوانم با او زندگی کنم اما ... و دوستت دارم مهربانم منتظرتون هستم[گل]

احمد

یواش گفتم دوست دارم واسه اینه که نشنییییییییدی بلد نیییییییییییستم که بد باشم نگو اینو نفهمیییییییییییییییییییییییییدی بذار باشششششششششششم کنار تو کنار عطر تن پووووشششششششششششت بذار حتییییییییییییییییییییییییییییییییی واسه ییییییییییکبار برم تو عممممممممممممممممق آغوشششششششت ......[بغل]

احمد

[گل]