چـــــــــــــــتر مهــربانییییییییییییییییییییییییی :

 

 

چرا زیـــــــــــــر چتر مهربانیت راهم نمی دهی؟ من خیسم از باران تنهـــــایـــــی.... !!!
چرا ساحل وسیعآغــــوشت جایی برای این غریـــــــــــــــــــــق تن خسته ندارد؟ من چه عریان ستودمتـــــــــــو را.... تــــــــــــو چه راحت پیچیدی مرا در لفاف فراموشی...
نکند تــــــــــــــــــــــــــو سایه ی منی که تا ابد ؛ مبهم در وجـــــــــــــــــــودم نشستـــــــــــه ای ؟!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید