عاشقت خواهم ماند - تقدیم به : بهترییییییییییییییینم :

 

تقدیم به : هستییییییییی جونم :

 تولدت مبارک...

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت

بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت

بی هیچ گمانی گوش خواهم داد

بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست

 
بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد

بی هیچ حرارتی اینگونه شاید احساسم نمیرد

/ 0 نظر / 4 بازدید