مخاطب خاص..... :

اثبات دوســـــت داشتن فقط حرف های عاشقانه نمی خواهد !
یک دل ســــــــــــاده می خواهد و یک دنیــــــا مهربانـــــــی !
وقتی ثانیه های عمرت را خرج نگـــــاه مهربانش کردی ،
 خرج خنداندن و شـــــــــاد کـــــــردن دلش...قلب
آنوقت عاشقانه ها می شود شانه هایت !
همانجایی که حاضرست جان دهت ،
 وقتی کـــــه سر مـــــی گذارد....احـــمـد
/ 0 نظر / 23 بازدید