بازم برای مخاطب خاص خااااااااااااااااص...... :

یک قدم سویم بیایی ، سوی تو پر می کشم
طرح پـروازم بـه ســویت را کبــوتر مــی کشم

باز دل دل می کنی تـا تشنه ی عشقت کنی
من شراب عشق را با جام تـــو سر می کشم

نقش لبخند تــو در چشمان من جا مانده است
صــورت ماه تــو را از مــــــــاه بهتــر می کشـم

کوهی از دردم ،بگویــی دوستم داری عــزیــــــز
من بـه صـــد بـــــــار انعکاسش را مکرر میکشم 

انـدکــی از درد دوری انـــدکــی از درد عشـــــق
از تــــو و دنیای بــــی مهـری بـرابـر مــی کشم

صبح بـــــا یادت چــه بـــی تابم شبـم بی تاب تر
روز ، تـــا شـب بــارغمهایم چـــه محشر میکشم......AHMAD

/ 0 نظر / 25 بازدید